#JitaruIonelBLOG

Titularizare 2016: Mult SUCCES tuturor mâine!!! INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢII PARTICIPANŢI! Repartizarea disciplinelor de concurs pe centre de examen le gasiti pe site-urile inspectoratelor! EDU a propus ca modele subiectele de anul trecut!

succes

INSTRUCŢIUNI  PENTRU CANDIDAŢII PARTICIPANŢI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE /REZERVATE, PROBA SCRISĂ, IULIE 2016

 1. Lucrarea scrisă se susține în fiecare centru de concurs, în data de 20 iulie 2016, începând cu orele 10,00.
 2. Intrarea în sala de examen se realizează numai pe bază de buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport, în mod excepțional și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător, cel mai devreme la orele 8.00 şi cel mai târziu la orele 9,00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte.
 1. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.
 1. Pătrunderea în sala de concurs cu materiale ajutătoare (manuale, caiete, cărți, dicţionare, notiţe, însemnări, tabele matematice, telefoane mobile, rigle de calcul, dispozitive electronice de calcul sau alte mijloace de comunicare la distanţă), se consideră fraudă sau tentativă de fraudă şi atrage după sine eliminarea candidatutului din examen, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu. Excepţie fac dicţionarele pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.
 2. Aşezarea în bănci se realizează respectând strict tabelul întocmit de comisia de concurs şi afişat pe uşa sălii de concurs.
 3. Pentru ciorne, se utilizează numai colile marcate cu ştampila„Concurs de ocupare a posturilor didactice”.
 4.  Pe foaia tipizată, candidaţii completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, exact ca în subiectul primit.
 5. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală iar schemele/desenele cu o linie oblică.
 6. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul şi semnează de predare.
 7. Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.
 8. În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre profesorii asistenți, până la înapoierea în sala de concurs. În această situaţie timpul alocat rezolvării subictelor nu se prelungeşte.
 9. Candidatii care din motive de sănătate sunt obligaţi să părăsescă sala de concurs pot solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaraţii scrise.
 10. Candidaţii care renunţă din proprie iniţiativă la concurs, pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii scrise şi pot părăsi sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte.
 11. În situaţiile de la alin. (11) si (12) lucrările scrise nu vor fi evaluate iar în statistici candidaţii respectivi vor fi consideraţi retraşi.
 12.  Candidaţii nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiectele de concurs.
 13. Durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat, timp ce nu poate fi depăşit.
 14. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan varianta de subiecte atât în limba maternă, cât şi în limba română.
 15. Candidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță ori transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens, de către profesorii asistenţi sau membri comisiei de concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice tentativă de fraudă.
 16. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2016-2017;
 1. Candidaţii completează datele personale în spaţiul dedicat, pe toate foile de concurs tipizate scrise, care se sigilează. Înscrierea numelui candidaţilor, numelui unor unități de învățământ sau a altor nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise.
 1. Candidaţii sigilează lucrările scrise, folosind numai etichetele destinate acestui scop, după ce toți profesorii asistenți au semnat în spatiul dedicat, în prezenţa responsabilului de sală, după care se aplică ştampila circulară cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocupare a posturilor didactice” şi semnătura preşedintelui comisiei.
 2. După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile de concurs sub îndrumarea supraveghetorilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situaţia în care candidatul a scris în total 5 (cinci) pagini. Se numerotează toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină şi acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către profesorii asistenţi.
 3.  După ce termină redactarea lucrărilor, candidaţii predau lucrările scrise și subiectul responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menţionând numărul de pagini scrise şi numărul codurilor de bare utilizate/neutilizate, conform prevederilor Procedurii privind desfăşurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor  vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar – sesiunea 2016.
 4. Responsabilul de sală verifică în prezenţa candidatului, la predarea lucrării scrise, dacă au fost aplicate coduri de bare în ordine crescătoare pe toate foile tipizate ale lucrării scrise şi dacă toate foile tipizate sunt sigilate, conform modelului tip.
 5. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z”, de către un profesor asistent, în faţa candidatului.
 6. Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea scrisă, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.
 7. La finalizarea probei scrise, candidaţii nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiectele de concurs.
 8.  Candidaţii vor putea consulta baremele de corectare pentru fiecare disciplină de concurs după finalizarea probei scrise.
 9. În sală rămân cel puţin 5 (cinci) candidaţi până la predarea ultimei lucrări.
 10. Rezultatele concursului vor fi afişate la sediul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat proba scrisă
 11. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratului şcolar în termenul prevăzut de Calendar.

Repartizarea disciplinelor de concurs pe centre de examen le găsiți pe site-urile inspectoratelor

Exemple

BRAȘOV- http://www.isjbrasov.ro/index.php/examene-concursuri/titularizare/2805-repartizarea-disciplinelor-de-concurs-tit-pe-centre-de-examen

SIBIU- http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/centre%20tit%20iulie%202016.jpg

CLUJ-http://www.isjcj.ro/htm/Mobilitati/2016/CONCURS/centre.pdf

IASI-http://www.isjiasi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1805:in-atenia-candidailor-inscrii-la-examenul-de-titularizare2016&catid=38:perso&Itemid=57Modele de subiecte

 


 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.