News

Titularizare 2015: Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere, Modele de subiecte, bareme de corectare și calendar titularizare

   A început înscrierea la concursul național de titularizare: în perioada 11 mai – 19 mai, la inspectoratele școlare se înregistrează dosarele de înscriere.

Dosar de înscriere la Titularizare 2015

ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
5. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi  de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de consiliul de administraţie pentru anii şcolari 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare).
7. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative.
8. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele  prin  care  s-au  omologat  materialele  didactice,  autentificate  de  conducerea  unităţii  de  învăţământ  la  care  funcţionez  ca titular(ă)/detaşat(ă).
9.  Copii  ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul  Educaţiei  Naţionale  şi/sau participarea  la  activităţi  desfăşurate  în  cadrul  programelor  de  formare  continuă,  autentificate  de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
10. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
11. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.


Calendar Titularizare 2015

11-19 mai 2015: Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la inspectoratele şcolare

19-21 mai 2015: Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar

22-25 mai 2015 (9-13 iulie 2015 pentru absolvenţii promoţiei 2015): Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procura notarială în original, conform graficului stabilit de comisie; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

26 mai 2015: Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă

27 mai-26 iunie 2015: Inspecţiile speciale la clasă sau probele practice/orale

15 iulie 2015: Examenul scris de Titularizare

20 iulie 2015: Afişarea rezultatelor

20-21 iulie 2015: Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare

24 iulie 2015: Rezultatele finale se afişează

27-28 iulie 2015: Repartizarea candidaţilor cu media de minimum 7 la concursul din sesiunea 2015, pe posturi vacanţe publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare

29 iulie 2015: Transformarea posturilor pentru angajare pe perioada nedeterminată rămase neocupate, în posturi vacante pentru angajare pe perioada determinată

30 iulie-28 august 2015: Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră


Primele modele cu subiecte și bareme pentru fiecare disciplină au fost publicate pe site-ul ministerului.

Proba scrisă va cuprinde 3 subiecte, a câte 30 de puncte fiecare. Se acordă 10 puncte din oficiu, iar nota finală se acordă prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut.

Subiectul  I și  subiectul  al  II-lea cuprind  itemi  ce  evaluează competenţe  din specializare/disciplina/disciplinele de concurs în concordanţăcu programele specifice pentru  concurs,  în  specialitatea postului  didactic.
Subiectul  al  III-lea este  centrat  pe  didactica/metodica  predării  disciplinei/disciplinelor  de concurs.

Subiectele sunt proiectate în conformitate cu tematica şi bibliografia prevăzute în programele specifice pentru concurs.

Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

Subiectele pot conţine:
• itemi obiectivi (de tip alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi de tip pereche)
• itemi semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt/de completare, întrebări structurate)
• itemi subiectivi (itemi de tip eseu, itemi de tip  rezolvare de probleme)

Descărcați mai jos modelele de subiecte și bareme pentru concursul de titularizare 2015:

http://subiecte.edu.ro/2015/titularizare/modeledesubiecte/

Modelele de subiecte propuse de EDU:


LIKE! Romania a obtinut locul 2 pe echipe la Olimpiada Balcanica de Matematica 2015. Cine sunt olimpicii care au obtinut medalii

3 răspunsuri »

  1. Buna ziua,
    Daca eu stau in Bucuresti in chirie si pe buletin scrie alt oras, pot da titularizarea in Bucuresti?
    Am o viza de flotant de acum 2 ani, dar nu stiu daca mai este valabila si daca are vreun rol.
    Multumesc!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.