#BackToSchool

Codul etic al cadrului didactic

[wordads]

CODUL ETIC AL CADRULUI DIDACTIC

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.

(1) Prezentul Cod de Etică  este elaborat în baza Art. 10 şi 16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.550/ 2011.

(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia  şi care, în conformitate cu  prevederile “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/ cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul acesteia

(3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de cadru didactic în această unitate de învăţământ, indiferent de statutul deţinut.

Art. 2.

Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/ tutori legali, elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ  preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

Art. 3.

Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

 1. a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului acestui cod;
 2. b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod special a persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice;
 3. c) creșterea calitativă a relaţiilor dintre părțile implicate în actul educațional;

d)eliminarea practicilor  inadecvate şi/sau  imorale ce pot apărea în mediul educaţional;

 1. e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
 2. f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar , inserabile şi în spaţiul social;
 3. g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.

       Art. 4.

Orice persoană din sistemul naţional de învăţământ, responsabilă cu instruirea şi educaţia, are obligaţia/ datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.

 [wordads]

CAPITOLUL II

VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

Art. 6.

Personalul din școli, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

 1. imparţialitate şi obiectivitate;
 2. independență și libertate profesională
 3. responsabilitate morală, socială şi profesională;
 4. integritate morală şi profesională;
 5. confidenţialitate;
 6. activitate în interesul public;
 7. respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educației, copilul;
 8. respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
 9. respectarea autonomiei personale;
 10. onestitate şi corectitudine intelectuală;
 11. respect şi toleranţă;
 12. autoexigenţă în exercitarea profesiei;
 13. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
 14. implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii de învăţământ, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
 15. respingerea conduitelor didactice inadecvate.

Art. 7.

 În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:

 • Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
  1. supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
 1. interzicerea agresiunilor fizice, verbale şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;
 2. asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. combaterea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
 4. interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;
 5. interzicerea oricăror forme de limbaj cu caracter obscen, vulgar, aluziv, indiferent de intenţia serioasă sau ludică a acestora.
 • Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
 1. fraudarea examenelor
 2. solicitarea/acceptarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadru didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;
 3. traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare la clasă/zilnică;
 4. colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
 5. interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi sau cu elevi din unitatea/ unităţile şcolare unde cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea, contra unor avantaje materiale şi/sau financiare obţinute de către cadrul didactic respectiv
 • Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.
 • Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.

Art.8.

 În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental;
 2. stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi

accesibile;

 1. disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutorilor legali;
 2. informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
 3. informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
 4. respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
 5. persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
 6. consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.
 7. interzicerea achiziţionării de auxiliare curriculare sau materiale didactice prin mijlocirea tranzacţiei de către cadrul didactic, acestea urmând să fie cumpărate pe bază de factură/chitanţă de către părinţi/ reprezentantul părinţilor, de la furnizorii autorizaţi.
 8. Recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice,cu precădere a celor deschise, gratuite fără a impune achizițioanare contra cost.

 

Art. 9.

 Cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:

(1) Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială.

(2) În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.

Art. 10.

Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care este membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau al inspectoratului şcolar respectă şi norme de conduită managerială prin care se asigură:     a) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;

 1. b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
 2. c) evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa postului;
 3. d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute;
 4. e) prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Art. 11.

În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis:

 1. consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
 2. încurajarea sau acceptul pentru consumul de substanţe psihotrope sau alcool de către elevi, în prezenţa cadrului didactic şi aflaţi sub supravegherea acestuia;
 3. organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc cu scopul obţinerii de câştiguri financiare sau material;
 4. folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe;
 5. distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
 6. distribuirea materialelor pornografice;
 7. utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
 8. organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

Art. 12.

În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale se vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 2. colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 3. responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a  copilului impun acest lucru;
 4. parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

Mentori

(1) Cadrul didactic care detine functia didactica de profesor mentor pentru insertia profesionala a cadrelor didactice stagiare are competente sociale si relationale, opereaza cu concepte si modele de comunicare interpersonala si interactiva.

(2) Profesorul mentor instruieste si formeaza prin exemplul personal:

 1. a) este un model profesional prin cunostintele stiintifice si de specialitate;
 2. b) este un model comportamental prin tinuta, atitudinea generala, conduita, modalitatea de a se exprima, punctualitatea si respectul pentru valori;
 3. c) are exigentele realiste si bine fondate.

(3) Profesorul mentor foloseste metode diverse si eficiente de comunicare, dovedeste competente si aptitudini de relationare si comunicare:

 1. a) foloseste mijloace de comunicare adecvate situatiilor concrete in vederea realizarii scopurilor educationale si in raport cu continutul comunicarii;
 2. b) comunica permanent cu profesorul/cadrul didactic stagiar si cu toti factorii implicati;
 3. c) are o atitudine deschisa, stimulativa si pozitiva fata de activitatea ce urmeaza sa se desfasoare si sustine constientizarea de catre profesorul/cadrul didactic stagiar a importantei activitatii de stagiatura pentru viitoarea profesie;
 4. d) dovedeste empatie in a intelege punctul de vedere al profesorului/cadrului didactic stagiar;
 5. e) limbajul utilizat este specific locului de munca, pentru primirea si transmiterea informatiilor cu corectitudine, iar modul de adresare este concis si politicos;
 6. f) dovedeste imaginatie substitutiva, disponibilitate de autoreglare a comportamentului in functie de context;
 7. g) respecta particularitatile de invatare ale profesorului/ cadrului didactic stagiar si aplica principiul confidentialitatii.

– Profesorul mentor pentru stagiatura identifica sursele potentiale de disfunctionalitate si asigura coeziunea grupului:

 1. a) stabileste impreuna cu profesorul/cadrul didactic stagiar, la inceputul perioadei de stagiatura, un set de reguli care sa previna disfunctionalitatile ce pot aparea la un moment dat;
 2. b) anticipeaza posibilele dificultati si/sau disfunctionalitati si gaseste solutii pentru remedierea acestora;
 3. c) creeaza situatii in care profesorul/cadrul didactic stagiar sa reflecteze asupra cauzei/cauzelor problemei/problemelor si sa gaseasca singur solutiile pentru remedierea acestora;
 4. d) are capacitatea de a sprijini identificarea de solutii pentru atingerea unui consens intre el si profesorul stagiar;
 5. e) demonstreaza flexibilitate in relatia cu profesorul/cadrul didactic stagiar;
 6. f) adapteaza modalitatile de comunicare la situatii concrete si la individualitatea fiecarui profesor/cadru didactic stagiar;
 7. g) comunica in mod deschis cu profesorul/cadrul didactic stagiar si creeaza o relatie in care onestitatea si increderea reciproca sunt esentiale.

– Profesorul mentor pentru stagiatura utilizeaza feedbackul in comunicare:

 1. a) verifica receptarea corecta a mesajului, descopera eventuale deficiente in receptarea mesajului, dirijeaza persoanele implicate in observare pentru oferirea feedbackului;
 2. b) discuta si rezolva problemele in cadrul unui proces agreat si acceptat de catre toti membrii grupului;
 3. c) are o atitudine obiectiva, lipsita de prejudecati, nu face comentarii subiective si se focalizeaza pe activitatile didactice care vizeaza dezvoltarea in profesie a profesorului/cadrului didactic stagiar.

– Profesorul mentor are competente de planificare, organizare si analiza a activitatii din cadrul stagiului de practica, iar in acest sens:

 1. a) identifica elementele necesare planificarii activitatii de stagiatura, astfel:

(i) il primeste, il insoteste si il integreaza pe profesorul/cadrul didactic stagiar in scoala, asigurand familiarizarea acestuia cu particularitatile scolii;

(ii) identifica si raspunde nevoilor de formare ale profesorului/cadrului didactic stagiar si proiecteaza strategiile de invatare pornind de la experienta si disponibilitatile acestuia;

(iii) stabileste impreuna cu directorul unitatii de invatamant unde functioneaza profesorul/cadrul didactic stagiar clasele/grupele, tipurile de lectii/activitatile, astfel incat sa asigure o diversitate pe niveluri educationale si activitati didactice, pentru a-i permite acestuia sa se familiarizeze cu masurile potrivite diferitelor situatii;

(iv) alcatuieste si ii comunica profesorului/cadrului didactic stagiar si tuturor persoanelor implicate programul de stagiatura, fara sa afecteze orarul scolii, urmarind calitatea, continuitatea si eficienta perioadei de stagiatura;

 1. b) il familiarizeaza pe profesorul/cadrul didactic stagiar in legatura cu folosirea mijloacelor de invatamant si il indruma in vederea parcurgerii curriculumului, astfel:

(i) il informeaza si il instruieste pe profesorul/cadrul didactic stagiar in legatura cu utilizarea mijloacelor de invatamant in perioada de stagiatura;

(ii) il incurajeaza pe profesorul/cadrul didactic stagiar sa realizeze mijloace de invatamant proprii, adecvate activitatilor didactice pe care le sustine;

(iii) il indruma pe profesorul/cadrul didactic stagiar in efectuarea comparatiilor periodice intre curriculumul proiectat si curriculumul realizat;

(iv) il ajuta pe profesorul/cadrul didactic stagiar sa isi formeze deprinderea respectarii termenelor de intocmire a documentelor scolare;

(v) il sprijina pe profesorul/cadrul didactic stagiar in dezvoltarea capacitatii de predare;

(vi) il indruma pe profesorul/cadrul didactic stagiar in utilizarea strategiilor de invatare la clasele ce apartin invatamantului special si special integrat – elevi cu cerinte educative speciale, grupuri dezavantajate;

 1. c) sprijina desfasurarea activitatilor extrascolare de catre profesorul/cadrul didactic stagiar dupa cum urmeaza:

(i) il implica pe profesorul/cadrul didactic stagiar in activitati extrascolare si ii explica specificul realizarii acestora;

(ii) il indruma pe profesorul/cadrul didactic stagiar in promovarea imaginii unitatii de invatamant;

 1. d) il incurajeaza pe profesorul/cadrul didactic stagiar in formarea capacitatii de autoevaluare ca forma de autoreflectie asupra activitatii didactice, astfel:

(i) indruma si analizeaza activitatea didactica a profesorului/cadrului didactic stagiar pe baza unor standarde minime de competente profesionale pe care acesta le cunoaste de la inceputul stagiaturii, avand un rol de sprijin, si nu unul de control birocratic;

(ii) incurajeaza o autoanaliza constructiva care sa evidentieze aspectele pozitive din activitatea profesorului/cadrului didactic stagiar si il indruma in vederea imbunatatirii activitatii;

(iii) il indruma pe profesorul/cadrul didactic stagiar in mod obiectiv, individualizat, respectand confidentialitatea.

– Profesorul mentor are urmatoarele competente de specialitate, didactice si metodice:

 1. proiecteaza si structureaza logic continuturile disciplinei, conform documentelor curriculare:
 2. a) asigura o varietate de activitati didactice pentru profesorul/cadrul didactic stagiar (ore de predare-invatare, de exersare a deprinderilor formate, de analiza, de recapitulare, de elaborare si prezentare de proiecte, activitati extrascolare diverse);
 3. b) urmareste ca proiectul de lectie/activitate sa includa toate componentele specifice; asistenta in elaborarea proiectului scade treptat, pe masura ce profesorul/cadrul didactic stagiar castiga experienta;
 4. c) il indruma pe profesorul/cadrul didactic stagiar in imbunatatirea tehnicilor de predare;
 5. d) incurajeaza initiativa si creativitatea profesorului/cadrului didactic stagiar in proiectarea activitatii instructiv-educative;
 6. utilizeaza feedbackul ca modalitate de reglare a activitatii didactice, astfel:
 7. a) formuleaza observatii obiective, fara prejudecati, focalizate pe activitatile didactice ale profesorului/cadrului didactic stagiar;
 8. b) negociaza cu profesorul/cadrul didactic stagiar conceptele utilizate si il indruma in vederea clarificarii acestora.

– Profesorul mentor are cunostinte de utilizare a computerului, de operare cu mijloacele informatice aplicabile in activitatea de mentorat:

 1. a) are cunostinte de utilizare a computerului, a sistemului de operare Windows si a programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, posta electronica);
 2. b) realizeaza operatiuni practice in utilizarea postei electronice;
 3. c) cunoaste si utilizeaza posibilitatile de cautare a informatiilor pe internet;
 4. d) cunoaste conceptele de baza ale tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC).

– Profesorul mentor ofera 4 tipuri de sprijin:

 1. a) sprijin informational – profesorul mentor constituie resursa informationala pentru profesorul/cadrul didactic stagiar indrumat, oferindu-i cele mai noi cunostinte intr-o forma accesibila, accentuand latura practic-aplicativa a acestuia;
 2. b) sprijin instrumental – profesorul mentor il indruma pe profesorul/cadrul didactic stagiar in formarea deprinderii de a selecta materialele si informatiile;
 3. c) sprijinul evaluativ – profesorul mentor ofera un feedback de substanta prin care sa ii formeze profesorului/cadrului didactic stagiar competenta de autoapreciere;
 4. d) sprijin emotional – profesorul mentor ii ofera profesorului/cadrului didactic stagiar suport si intelegere atunci cand acesta are nevoie, in scopul cresterii gradului de incredere in fortele proprii.

CAPITOLUL III

RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

Art. 13.

(1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul de învăţământ,  responsabile cu instruirea şi educaţia, are dreptul/ obligaţia de a sesiza Comisia Judeţeană de Etică.

Art. 14.

Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene de etică, precum şi cele  privind anchetarea şi soluţionarea  încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile  stabilite prin ordinul  ministrului  educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011.

Art. 15.

Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale.

 • În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor comisiei judeţene de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă.
 • În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor comisiei judeţene de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum,  Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:
 1. concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
 2. atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică şi informarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului;
 3. propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de Administraţie, un reprezentant al părinţilor şi un psiholog şcolar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii;
 4. Comisia Judeţeană de Etică, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar/inspectoratului şcolar/MECTS, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.
 • Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de etică a judeţului notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
 • Consilierea comisiei de etică a judeţului privind decizia de notificare şi notificarea propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către serviciul juridic al inspectoratului şcolar judeţean.

Mentori

– Prin dobandirea functiei didactice de profesor mentor cadrul didactic isi pastreaza titulatura, contractul de munca incheiat pe perioada nedeterminata si functia didactica pe care o detine, care se va numi functie didactica de baza.

– (1) Cadrele didactice care au calitatea de profesori mentori si fac parte din corpul profesorilor mentori beneficiaza de reducerea cu doua ore pe saptamana a normei didactice daca desfasoara activitate de mentorat in anul scolar respectiv, conform prevederilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

(2) Cadrele didactice profesori pentru invatamantul prescolar si profesori pentru invatamantul primar care au calitatea de profesori mentori si fac parte din corpul profesorilor mentori sunt remunerate suplimentar prin plata cu ora.

Art. 23. – (1) Profesorul mentor coordoneaza activitatea a 1-2 profesori stagiari, in functie de repartizarea primita din partea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti pentru mentorat.

(2) In sensul prezentei metodologii, se considera profesor/cadru didactic stagiar cadrul didactic absolvent al unei institutii de invatamant superior (cu studii de licenta) si al unui master didactic, aflat in perioada de stagiu practic cu durata de un an scolar anterior sustinerii examenului de definitivare in invatamant.

(3) Profesorul/Cadrul didactic stagiarul beneficiaza de asistenta din partea profesorului mentor pana la obtinerea definitivarii si dobandirea titlului de profesor cu drept de practica in invatamantul preuniversitar, conform prevederilor art. 241 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011.

– (1) Profesorul mentor poate indruma profesori/cadre didactice stagiari/stagiare de la diverse unitati scolare, aflate pe raza mai multor localitati, conform repartizarii primite din partea comisiei judetene/a Municipiului Bucuresti pentru mentorat, cu asigurarea decontarii cheltuielilor de transport.

(2) Profesorul mentor poate solicita sa desfasoare activitate de mentorat pentru disciplina/disciplinele pe care o/le poate preda in concordanta cu specializarea/specializarile inscrisa/inscrise pe diploma/diplomele de studii, dar, in cazuri justificate, i se pot atribui spre indrumare si profesori/cadre didactice stagiari/stagiare din aceeasi arie curriculara.

– (1) Fiecare profesor mentor alcatuieste anual un portofoliu care va contine urmatoarele componente:

 1. a) planul de actiune anual ce cuprinde si graficul activitatilor planificate in cadrul programului de mentorat, vizate de inspectorul pentru mentorat;
 2. b) calendarul anual al activitatilor profesorului mentor si programul de stagiatura;
 3. c) fisa de evidenta a lectiilor/activitatilor observate;
 4. d) fisa de monitorizare a lectiilor/activitatilor asistate;
 5. e) fisa de dialog profesional;
 6. f) raportul final asupra activitatii profesorului/cadrului didactic stagiar, pe baza caruia se va realiza recomandarea pentru inscrierea profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare la examenul de definitivare in invatamant;
 7. g) fisa de (auto)evaluare a activitatii anuale a profesorului mentor;
 8. h) copiile dupa recomandarile pentru inscrierea profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare la examenul de definitivare in invatamant;
 9. i) fisa de feedback asupra activitatii profesorului mentor, completata de profesorul/cadrul didactic stagiar, dupa ce acesta obtine recomandarea de inscriere la examenul de definitivare in invatamant.

(2) Modelele documentelor prevazute la alin. (1) lit. a)-h) se regasesc in anexele nr. 3a-3h, care fac parte integranta din prezenta metodologie.

– (1) Profesorul mentor trebuie sa respecte codul de conduita al cadrelor didactice, precum si codul de conduita al profesorilor mentori, prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta metodologie.

(2) Nerespectarea codurilor de conduita constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legilor in vigoare.

– (1) Stagiul de practica incepe la 1 septembrie si se incheie in ultima zi de curs a anului scolar. Profesorul mentor este obligat ca, la incheierea stagiului de practica, sa inmaneze profesorului/cadrului didactic stagiar o recomandare, fara de care acesta nu se poate prezenta la examenul de definitivare in invatamant.

(2) Formularul pentru recomandare este un act oficial, tipizat, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 h.

– Relatia profesorului mentor cu institutiile din sistemul educatiei:

 1. a) pentru activitatea didactica conform functiei didactice de baza, se conformeaza prevederilor din contractul de munca pe care il are incheiat cu directorul unitatii de invatamant si se subordoneaza acestuia;
 2. b) pentru activitatea de mentorat, se conformeaza actului aditional la contractul de munca si este in subordinea inspectorului scolar pentru mentorat;
 3. c) mentine legatura cu scoala la care isi desfasoara activitatea profesorul/cadrul didactic stagiar;
 4. d) colaboreaza cu institutiile care desfasoara activitati in domeniul educatiei.

– Responsabilitatile profesorului mentor sunt:

 1. a) stabileste planul de actiune pentru perioada de stagiatura;
 2. b) discuta cu profesorul/cadrul didactic stagiar atributiile ce ii revin acestuia, conform fisei postului;
 3. c) ofera modele practice si eficiente pentru activitatea scolara si extrascolara;
 4. d) observa activitatea curriculara si extracurriculara a profesorului/cadrului didactic stagiar si realizeaza activitati din ambele categorii cu acesta;
 5. e) asigura un feedback constructiv pentru toate aspectele activitatii profesionale a profesorului/cadrului didactic stagiar;
 6. f) faciliteaza accesul profesorului/cadrului didactic stagiar la resursele de care dispune scoala in vederea sustinerii activitatii profesionale si pentru integrarea acestuia in cultura organizationala a unitatii de invatamant respective;
 7. g) asigura sprijinul necesar pentru realizarea portofoliului profesional personal al profesorului/cadrului didactic stagiar;
 8. h) asigura consilierea profesorului/cadrului didactic stagiar in vederea intocmirii documentelor scolare;
 9. i) urmareste permanent rezultatele actiunilor si progresul profesorului/cadrului didactic stagiar in raport cu obiectivele propuse.

– Pentru profesorul mentor formarea continua este un drept si o obligatie.

 CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 16.

Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei, se copletează cu dispozițiile Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice şi nici nu poate contraveni acestora.

Art. 17.

Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările și completările de ulterioare, şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale.

Art. 18.

(1) Modificarea prevederile prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a cel puțin 31 de membri din totalul de 42 de membri ai Consiliului național de etică.

(2) Modificările sau completările la prevederile prezentului  Cod se realizează în Consiliul Național de etică, cu votul, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al delegaților prezenți, cu condiția ca aceștia să fie în număr de cel puțin 31 din totalul de 42 delegați. Dacă există egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv în adoptarea modificărilor.

(3) Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor.

Art. 19.

Prezentul Cod-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, se aprobă prin Ordin Nr.4831/2018 din 30 august 2018 al Ministrului Educaţiei Naționale, publicat în Monitorul Oficial nr.844/4 octombrie 2018.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.