News

PLANIFICARE ANUALA Matematica CLASA aVI-a- an scolar 2015-2016

PLANIFICARE ANUALA 6

CLASA aVI-a- DESCARCA AICI IN FORMAT WORD:6_planificare_6

Disciplina: matematica-algebra

Numar de ore pe saptamana :2

Nr. crt.               

Unitatea de invatare

Nr. de ore

 

Sem. I       Sem . II
1 Test initial 4
2 Multimea numerelor naturale 10
3 Multimea numerelor rationale pozitive 18
4 Rapoarte si proportii 13
5 Numere intregi 15
6 Recapitulare si consolidare 2 4
7 Lucrare scrisa semestriala 2 2
Total ore pesemestru 36 34
Total ore anual 70

 

Disciplina: matematica-geometrie

Numar de ore pe saptamana :2

 

Nr. crt.               

Unitatea de invatare

Nr. de ore

 

Sem. I       Sem . II
1 Test initial 4
2 Dreapta 6
3 Unghiuri 8
4 Congruenta  triunghiurilor 7
5 Perpendicularitate 7 6
6 Paralelism 8
7 Proprietati ale triunghiurilor 14
8 Recapitulare si consolidare 2 4
9 Lucrare scrisa semestriala 2 2
Total ore pe semestru 36 34
Total ore anual 70

 SEMESTRUL I

 

 

S1….14 septembrie – 18 septembrie

S2…21 septembrie – 25 septembrie

S3….28 septembrie – 2 octombrie

S4….5 octombrie – 9 octombrie

S5….12 octombrie -16 octombrie

S6….19 octombrie – 23 octombrie

S7….26 octombrie – 30 octombrie

S8…2 noiembrie – 6 noiembrie

S9….9 noiembrie – 13 noiembrie

S10….16 noiembrie – 20 noiembrie

S11….23 noiembrie – 27 noiembrie

S12….30 noiembrie –4 decembrie

S13….7 decembrie – 11 decembrie

S14….14 decembrie – 18 decembrie

S15…11ianuarie – 15 ianuarie

S16….18 ianuarie – 22 ianuarie

S17….25 ianuarie – 29 ianuarie

S18…. 1 februarie – 5 februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRUL  II

Saptamana 1….15 februarie – 18februarie

Saptamana 2….22 februarie -26 februarie

Saptamana 3….29 februarie – 4 martie

Saptamana 4….7 martie – 11 martie

Saptamana 5….14 martie – 18 martie

Saptamana 6….21 martie – 26 martie

Saptamana 7….28 martie –  1 aprilie

Saptamana 8….4 aprilie – 8 aprilie

Saptamana 9.…11 aprilie  – 15 aprilie

Saptamana 10….18 aprilie – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

Saptamana 11….2 mai  – 5 mai

Saptamana 12….9 mai  –  13 mai

Saptamana 13….16 mai –  20 mai

Saptamana 14….23 mai  –  27 mai

Saptamana 15….30 mai  – 3 iunie

Saptamana 16….6 iunie –  10 iunie

Saptamana 17…13 iunie –  17 iunie

Saptamana 18….20 iunie  –  24 iunie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa   a VI -a

Disciplina: Matematică – Algebră  

Nr. săptămâni: 18   Total ore: 36 (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare  

Competenţe specifice.

Conţinuturi Nr. de

ore

 

Săpt.

 

Obs.

Test iniţial

 (4 ore)

▪ Recapitulare pentru testarea initiala 4 S1-S2
 

 

 

DIVIZIBILITATEA

NUMERE-

LOR

 NATURALE

(10ore)

 

 

 

 

CG1-1.  Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a noţiunilor: divizor, multiplu, numere prime, numere compuse

CG2-1. Aplicarea criteriilor de divizibilitate(cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime

CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale relaţiei de divizibilitate în mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi probleme care se rezolvă folosind divizibilitatea

CG5-1. Deducerea unor reguli de calcul cu puteri şi a unor proprietăţi ale divizibilităţii în mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi probleme

CG1-1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a noţiunilor: c.m.m.d.c şi c.m.m.m.c.

CG3-1. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c. şic.m.m.m.c. a două sau a mai multor numere naturale

CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale relaţiei de divizibilitate în mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi probleme care se rezolvă folosind divizibilitatea

CG6-1. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul divizibilităţii în mulţimea numerelor naturale, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

▪ Divizor, multiplu.Criteriile de divizibilitate cu 10, cu 2, cu 5, cu 3, cu 9

▪ Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în N

▪ Numere prime, numere compuse

▪ Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime

▪ Divizori comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c.

▪ Numere prime între ele

▪ Multipli comuni a două sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; relaţia dintre c.m.m.d.c şi c.m.m.m.c.

▪ Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea

▪ Probă de evaluare

1

1

1

2

1

1

1

1

1

S3

S3

S4

S4-5

S5

S6

S6

S7

S7

 

OPERAŢII CU NUMERE RAŢIONALE POZITIVE

(10 ore)

 

CG1-2. Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a fracţiilor ireductibile şi a formelor de scriere a unui număr raţional

CG3-2. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere raţionale pozitive

CG5-2. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea calculelor cu numere raţionale pozitive

CG6-2. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere raţionale pozitive şi a ordinii efectuării operaţiilor

▪ Fracţii echivalente;fracţie ireductibilă

▪ Noţiunea de număr raţional; forme de scriere a unui nr. raţional; NQ

▪ Adunarea  numerelor raţionale    pozitive

▪ Scăderea numerelor raţionale pozitive

▪ Înmulţirea numerelor raţionale pozitive.

▪ Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr raţional pozitiv;

▪ Reguli de calcul cu puteri

▪ Împărţirea numerelor raţionale pozitive

▪ Ordinea efectuării operaţiilor

▪ Probă de evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S8

S8

S9

S9

S10

S10

S11

S11

S12

S12

 

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪ Pregătirea lucrării scrise

▪ Lucrare scrisă

1

1

S13

S13

MULTIMEA NUMERELOR RATIONALE POZITIVE

 

     ECUAŢII           ÎN Q

    (8 ore)

CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale pozitive pentru rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x a = b; x ∙ a = b; x : a = b(a0),

ax b = c, unde a, b, c sunt numere raţionale pozitive

CG4-2. Redactarea soluţiilor unor probleme rezolvate prin ecuaţiile studiate în mulţimea numerelor raţionale pozitive

▪ Media aritmetică ponderată a unor numere raţionale pozitive

▪ Ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale pozitive

▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

▪ Probă de evaluare

2

2

3

1

S14

S15

S16-17

S17

RECAPITULAREA ŞI

CONSOLIDAREA

CUNOŞTINŢELOR

(2 ore)

▪ Divizibilitate

▪ Numere raţionale pozitive

1

1

S18

S18

 

 

 

 

Clasa:   a VI –a

Disciplina : Matematica –  Algebra

Nr. săptămâni: 21

Total ore:42 (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL al II – lea

 

Unitatea de învăţare  

Competenţe specifice

.

Conţinuturi  

Nr. de

ore

 

Săpt.

 

Obs.

RAPOARTE ŞI PROPORŢII

(13 ore)

CG1-3. Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers proporţionale în enunţuri diverse

CG2-3. Reprezentarea unor date sub formă de tabele sau de diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora

CG3-3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporţii şi mărimi direct sau invers proporţionale

CG4-3. Caracterizarea şi descrierea mărimilor care apar în rezolvarea unor probleme prin regula de trei simplă

CG5-3. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau proporţiilor

CG6-3. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor şi proporţiilor a unor situaţii – problemă şi interpretarea rezultatelor

▪ Rapoarte

▪ Procente. Probleme în care intervin procente

▪ Proporţii ; proprietatea fundamentală a proporţiilor

▪ Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie

▪ Proporţii derivate

▪ Mărimi direct proporţionale

▪ Mărimi invers proporţionale

▪ Regula de trei simplă

▪ Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabilităţi

▪ Probă de evaluare

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

S1

S1-2

S2

S3

S3

S4

S4

S5

S6

S7

 

 

 

 

 

 

NUMERE

ÎNTREGI

(19 ore)

 

 

CG1-4. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate

CG2-4. Utilizarea operaţiilor cu numere întregi şi a proprietăţilor acestora

CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere întregi

▪ Mulţimea numerelor întregi Z; opusul unui număr întreg; reprezentarea pe axa numerelor,  valoarea absolută a unui număr întreg; compararea şi ordonarea numerelor întregi

▪ Adunarea  numerelor întregi; proprietăţi

▪ Scăderea numerelor întregi

▪ Înmulţirea numerelor întregi; proprietăţi

▪ Împărţirea numerelor întregi

▪ Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural Reguli de calcul cu puteri

▪ Ordinea efectuării operaţiilor

▪Proba de evaluare

1

1

1

1

1

1

2

1

S7

S8

S8

S10

S10

S11

S11-12

S12

 

 

ECUAŢII

ŞI

INECUAŢII

ÎN Z

(6 ore)

CG2-4. Utilizarea operaţiilor cu numere întregi şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea ecuaţiilor şi a inecuaţiilor

CG4-4. Redactarea soluţiilor ecuaţiilor şi inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor întregi, în rezolvarea sau compunerea unei probleme

CG5-4. Interpretarea unor date din probleme care se rezolvă utilizând numere întregi

CG6-4. Transpunerea unei situaţii problemă în limbaj algebric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului

▪ Ecuaţii în Z

▪ Inecuaţii în Z

▪ Mulţimea divizorilor unui număr întreg; mulţimea multiplilor unui număr întreg

▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

▪ Probă de evaluare

1

1

1

2

1

S14

S14

S15

S1516

S16

RECAPITU-

LAREA ŞI

CONSOLI-DAREA

CUNOŞTINŢE-LOR

(4 ore)

▪ Divizibilitate

▪Numere raţionale pozitive

▪ Rapoarte şi proporţii,

▪Numere întregi

1

1

1

1

S17

S17

S17

S17

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRI-ALĂ

(2 ore)

▪Pregătirea lucrării scrise

▪Lucrare scrisă

1

1

S13

S13

 

Saptamana 10.…18 aprilie  – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)

      Clasa:   a VI -a  

Disciplina: Matematica – Geometrie  

Nr. săptămâni: 188

Total ore: 36  (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de

 ore

Săpt. Obs.
Test initial (4ore) ▪ Recapitulare pentru testarea initiala

▪Test initial

3

1

S1-S2

S2

DREAPTA

(6ore)

CG1-7. Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane în configuraţii date

CG3-5. Utilizarea proprietăţilor referitoare la drepte pentru calcularea unor lungimi de segmente

CG4-5. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte

CG5-5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente

CG6-5.  Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în corelaţie cu determinarea unor lungimi de segmente

▪ Punct, dreaptă, plan, poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă; poziţiile relative a două drepte

▪ Semidreapta, semiplanul

▪ Segment.Lungimea unui segment; distanţa dintre două puncte

▪ Segmente congruente; construcţia unui segment congruent cu un segment dat

▪ Mijlocul unui segment; simetricul unui punct faţă de un punct

▪ Probă de evaluare.

1

1

1

1

1

1

S3

S3

S4

S4

S5

S5

 

UNGHIURI

(8 ore)

CG1-7. Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane în configuraţii date

CG3-5. Utilizarea proprietăţilor referitoare la unghiuri pentru calcularea măsurilor unor unghiuri

CG4-5. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de unghiuri

CG5-5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de măsuri de unghiuri

CG2-5. Stabilirea coliniarităţii unor puncte şi verificarea faptului că două unghiuri sunt adiacente, complementare sau suplementare

CG6-5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice în corelaţie cu determinarea unor măsuri de unghiuri

▪ Unghiul. Clasificare

▪ Măsurarea unghiurilor cu raportorul

▪ Unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz; unghiuri congruente

▪ Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale

▪ Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi

▪ Unghiuri suplementare; unghiuri complementare

▪ Unghiuri opuse la vârf .Unghiuri formate în jurul unui punct

▪ Probă de evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

S6

S6

S7

S7

S8

S8

S9

S9

CONGRUENŢA

TRIUNGHIURILOR

(7 ore)

CG1-6. Identificarea triunghiurilor în configuraţii geometrice date

CG3-6. Clasificarea triunghiurilor după anumite criterii date sau alese

CG4-6. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice în limbaj matematic

CG2-6. Stabilirea congruenţei triunghiurilor oarecare

CG5-6. Interpretarea cazurilor de congruenţă a triunghiurilor în corelaţie cu cazurile de construcţie a triunghiurilor

CG6-6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente în rezolvarea unor probleme matematice sau practice

▪ Triunghi,elemente; perimetru;

clasificarea triunghiurilor

▪ Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU, LLL

▪ Congruenţa triunghiurilor oarecare

Criterii de congruenţă ale triunghiurilor: LUL, ULU, LLL

▪ Metoda triunghiurilor congruente

▪ Probă de evaluare

1

1

1

3

1

S10

S10

S11

S11-12

S14

PERPENDI-CULARI-

TATE

(7 ore)

CG1-7. Recunoaşterea şi descrierea unor elemente de geometrie plană în configuraţii geometrice date

CG4-7. Exprimarea poziţiei dreptelor în plan

(perpendicularitate) prin definiţii, notaţii, desen

CG2-7. Utilizarea instrumentelor geometrice

(riglă, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri geometrice plane  descrise în contexte matematice date

CG3-7. Determinarea şi aplicarea criteriilor de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice

▪ Drepte perpendiculare; oblice; distanţa de la un punct la o dreaptă

▪ Criteriile de congruenţă ale triunghiurilor dreptunghice: IC, IU,CC, CU

▪ Mediatoarea unui segment; proprietatea mediatoarei; concurenţa mediatoarelor laturilor unui triunghi

▪ Simetria faţă de o dreaptă

▪ Probă de evaluare

1

2

2

1

1

S14

S15

S16

S17

S17

LUCRARE SCRISĂ  SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪ Pregătirea lucrării scrise

▪ Discutarea lucrării scrise

1

1

S13

S13

RECAPITULAREA ŞI

CONSOLIDAREA

CUNOŞTINŢELOR

(2 ore)

▪ Congruenţa triunghiurilor 2 S18

Clasa:   a VI -a

 

Disciplina: Matematică – Geometrie                                                                                                           

Nr. săptămâni: 17

Total ore: 34 (2 ore/săptămână )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei  Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 

 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ  –  SEMESTRUL al II – lea

 

Unitatea de învăţare

 

Competenţe specifice

 

Conţinuturi

Nr. de

ore

 

Săpt.

 

Obs.

  

 

 

 

 

PERPENDI-CULARI-TATE

(6 ore)

CG1-7. Recunoaşterea şi descrierea unor elemente de geometrie plană în configuraţii geometrice date

CG2-7. Utilizarea instrumentelor geometrice

(riglă, echer, raportor, compas)pentru a desena figuri geometrice plane  descrise în contexte matematice date

CG6-7. Transpunerea unei situații-problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obținute și interpretarea rezultatului

▪ Inălţimea în triunghi; concurenţa înălţimilor într-un triunghi (fără demonstraţie)

▪ Aria triunghiului(intuitiv pe reţele de pătrate)

▪ Bisectoarea unui unghi; proprietatea bisectoarei; concurenţa bisectoarelor unghiurilor unui triunghi

▪ Mediana în triunghi; concurenţa medianelor unui triunghi (fără demonstraţie)

▪Linii importante in triunghi

▪ Probă de evaluare

1

1

1

1

1

1

S1

S1

S2

S2

S3

S3

 

PARALE-LISM

(8 ore)

CG4-7. Exprimarea poziţiei dreptelor în plan

(paralelism) prin definiţii, notaţii, desen

CG5-7. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul

▪ Drepte paralele; construirea dreptelor paralele; axioma paralelelor

▪ Drepte paralele taiate de o secanta

▪ Criterii de paralelism

▪ Probleme recapitulative

▪ Probă de evaluare

1

1

2

3

1

S4

S4

S5

S6-7

S7

 

 

 

 

PROPRIE-TĂŢILE TRIUN-GHIU-RILOR

(14 ore)

CG1-7. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale triunghiurilor în configuraţii geometrice date

CG2-8. Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate

CG3-8. Utilizarea unor concepte matematice în triunghiul isocel, în triunghiul echilateral sau în triunghiul dreptunghic

CG5-8. Deducerea unor proprietăţi ale triunghiurilor folosind noţiunile studiate

CG6-8. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme legate de proprietăţi ale triunghiurilor

▪ Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi

▪ Unghi exterior unui triunghi;

teorema unghiului exterior

▪ Proprietăţile triunghiului isoscel

▪ Proprietăţile triunghiului echilateral

▪ Proprietăţile triunghiului dreptunghic

▪ Triunghiul . Probleme

▪ Probă de evaluare

1

1

2

2

2

5

1

S8

S8

S10

S11

S12

S14-16

S16

LUCRARE SCRISĂ  SEMESTRIALĂ

(2 ore)

▪Pregătirea lucrării scrise

▪Discutarea lucrări scrise

1

1

S13

S13

RECAPITULAREA ŞI

CONSOLI-DAREA

CUNOŞTINŢELOR

(4 ore)

▪Congruenţa triunghiurilor,

▪Perpendicularitate. Paralelism,

▪ Proprietăţile trunghiurilor

1

1

2

S17

S17

S18

 

 

 

Saptamana 10.…18 aprilie  – 22 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)


**** Daca ai nevoie de un profesor de pregatire la matematica (BRASOV) , intra aici pentru detalii: https://www.facebook.com/ProfesorJitaruIonel


Nu uita sa imi dai LIKE pe facebook:

https://www.facebook.com/ProfesorJitaruIonel?fref=ts


Intra in acest grup de facebook, pentru ajutor gratuit la mate:

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.